สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน ถอน ได้ | Thb999

สล็อต วอเลท,เล่น สล็อต ฟรี

30 ปี ที่เน้นการจัดเลี้ยงอุปกรณ์ครัววิจัยและพัฒนาการผลิตทำเอง

Revista Direito e Prxis

เรียกดู:เวลาออก:2023-03-13

Capav. 14, n. 1 (2023)Direito e Prxis

Apresentação / Editorial - V.14, N.1 2023

Revista Direito e Prxis, Marcelo Cafrune, Emiliano Maldonado

Amanhã vai ser outro dia... cantou Chico Buarque em 1970 em expressão da esperança por um Brasil democrtico que lutava contra a ditadura. A democracia foi reconquistada em 1985 e, com ela, assumiu-se o desafio intrnseco de lutar pela efetivação de direitos pactuados em 1988. A conquista da democracia não significou, contudo, a concretização de um projeto permanente. Ela significa um ponto de partida, o qual foi, infelizmente, foi colocado prova em nossa histria recente. O governo, encerrado em 2022, trouxe consigo profundos ataques s instituições democrticas no âmbito de um projeto autoritrio e violador das garantias mnimas de proteção da dignidade e da vida. Depois de muitas perdas, lutas e resistncia, em outubro de 2022, a democracia pode falar mais alto novamente, e 2023 se inicia como um ano no qual a esperança ir florescer novamente e a democracia começa a ser recuperada.

A reconstrução da democracia se estende por todos os espaços da sociedade civil, e a academia deve cada vez mais oferecer sua contribuição. Com essa missão em mente, iniciamos nosso dcimo quarto volume da Revista Direito e Prxis com um conjunto de artigos inditos oriundos de pesquisas rigorosas e engajadas com a pesquisa de carter crtico. Nossa seção geral traz quatorze artigos que abordam temas como justiça restaurativa, sindicalismo e os efeitos da COVID, teorias da desobedincia civil, constitucionalismo e teorias do estado, alm de trabalhos no campo do direito e marxismo e da criminologia crtica.

A seção especial desse nmero tambm oferece uma contribuição mais do que necessria para pensar o papel do direito no âmbito de processos de destruição e extrativismo corporativo dos bens naturais. Os editores convidados, professores Marcelo Cafrune e Emiliano Maldonado nos convidam a ler oito contribuições inditas de pesquisadores e pesquisadoras internacionais e nacionais sob o tema Direitos da natureza, extrativismos e litigância climtica. As contribuições selecionadas para o dossi são um ponto de partida profcuo para a reflexão acadmica e prtica jurdica no âmbito da litigância estratgica contra a catstrofe climtica e a devastação dos direitos humanos dos atingidos por projetos extrativistas, cada vez mais presentes no Sul Global.

As seções de traduções e resenhas trazem, por fim, um interessante arcabouço de trabalhos e anlises de obras da teoria do direito, do pensamento decolonial e das leituras radicais dos direitos humanos. Como sempre, agradecemos a todas e todos que contriburam para mais essa edição da Revista: autoras e autores, tradutoras e tradutores, editoras convidadas. O trabalho colaborativo fundamental para a qualidade da nossa publicação! Relembramos que as polticas editoriais para as diferentes seções da Revista podem ser acessadas em nossa pgina e que as submissões são permanentes e sempre bem-vindas!Agradecemos, como sempre, s autoras e aos autores, avaliadoras e avaliadores e colaboradoras e colaboradores pela confiança depositada na Direito e Prxis.

Tomorrow will be another day... sang Chico Buarque in 1970 as an expression of hope for a democratic Brazil struggling against the dictatorship. Democracy was re-established in 1985 and with it came the intrinsic challenge of fighting for the realization of the rights agreed upon in 1988. The achievement of democracy did not mean, however, the materialization of a permanent project. It meant a starting point, which was, unfortunately, put to the test in our recent history. The government, which ended in 2022, brought with it deep attacks on democratic institutions within the scope of an authoritarian project that violated the minimum guarantees of protection for dignity and life. After many losses, struggles, and resistance, in October 2022, democracy could speak louder again, and 2023 begins as a year in which hope will blossom again and democracy begins to be recovered.

The reconstruction of democracy extends to all spaces of civil society, and the academy must increasingly offer its contribution. With this mission in mind, we begin our fourteenth volume of the Revista Direito e Prxis with a set of unpublished articles derived from rigorous and critically engaged research. Our general section features fourteen articles that address topics such as restorative justice, trade unionism and the effects of COVID, theories of civil disobedience, constitutionalism, theories of the state, and works in the fields of law and Marxism and critical criminology.

The special section of this issue also offers a more than necessary contribution to think about the role of law within the processes of destruction and corporate extractivism of natural goods. The invited editors, professors Marcelo Cafrune and Emiliano Maldonado, invite us to read eight unpublished contributions by international and national researchers under the theme Rights of nature, extractivisms and climate litigation. The contributions selected for the dossier are a useful starting point for academic reflection and legal practice in the context of strategic litigation against climate catastrophe and the devastation of the human rights of those affected by extractive projects, which are increasingly present in the Global South.

The sections on translations and reviews bring, finally, an interesting body of work and analysis of works of legal theory, decolonial thought, and radical readings of human rights. As always, we thank everyone who contributed to this issue of the Journal: authors, translators, and guest editors. Collaborative work is fundamental to the quality of our publication! We remind you that the editorial policies for the different sections of the journal can be accessed on our website and that submissions are permanent and always welcome! We thank, as always, the authors, reviewers, and collaborators for the trust placed in Direito e Prxis.

Mañana ser otro da... cantaba Chico Buarque en 1970 como expresin de esperanza para un Brasil democrtico que luchaba contra la dictadura. La democracia fue recuperada en 1985 y con ella vino el desafo intrnseco de luchar por el cumplimiento de los derechos acordados en 1988. La conquista de la democracia no signific, sin embargo, la realizacin de un proyecto permanente. Significa un punto de partida que, lamentablemente, fue puesto a prueba en nuestra historia reciente. El gobierno que termin en 2022 trajo consigo profundos ataques a las instituciones democrticas, en el contexto de un proyecto autoritario que viol las garantas mnimas de proteccin a la dignidad y a la vida. Despus de muchas prdidas, luchas y resistencias, en octubre de 2022, la democracia puede volver a hablar ms fuerte, y 2023 comienza como un año en el que la esperanza volver a florecer y la democracia comienza a ser recuperada.

La reconstruccin de la democracia se extiende a todos los espacios de la sociedad civil, y el mundo acadmico debe ofrecer cada vez ms su contribucin. Con esta misin en mente, iniciamos nuestro decimocuarto volumen de la Revista Direito e Prxis con un conjunto de artculos inditos derivados de una investigacin rigurosa y comprometida con la indagacin crtica. Nuestra seccin general rene catorce artculos que abordan temas como la justicia restaurativa, el sindicalismo y los efectos de la COVID, las teoras de la desobediencia civil, el constitucionalismo y las teoras del Estado, as como trabajos en el campo del derecho y el marxismo, y la criminologa crtica.

La seccin especial de este nmero tambin ofrece una contribucin muy necesaria a la reflexin sobre el papel del derecho en los procesos de destruccin y extractivismo corporativo de los bienes naturales. Los editores invitados, los profesores Marcelo Cafrune y Emiliano Maldonado, nos invitan a leer ocho contribuciones inditas de investigadores internacionales y nacionales sobre el tema Derechos de la naturaleza, extractivismo y litigios climticos. Las contribuciones seleccionadas para el dossier son un punto de partida til para la reflexin acadmica y la prctica jurdica en el contexto del litigio estratgico contra la catstrofe climtica y la devastacin de los derechos humanos de los afectados por los proyectos extractivos, cada vez ms presentes en el Sur Global.

Las secciones de traducciones y reseñas aportan, por ltimo, un interesante conjunto de trabajos y anlisis de obras de teora jurdica, pensamiento decolonial y lecturas radicales de los derechos humanos. Como siempre, damos las gracias a todos los que han contribuido a este nmero de la Revista: autores, traductores, editores invitados. El trabajo en colaboracin es fundamental para la calidad de nuestra publicacin. Les recordamos que las polticas editoriales de las distintas secciones de la Revista pueden consultarse en nuestro sitio web y que las contribuciones son permanentes y siempre bienvenidas. Agradecemos, como siempre, a los autores y autoras, revisores y revisoras, colaboradores y colaboradoras por la confianza depositada en Direito e Prxis.

Rua São Francisco Xavier, 524, S-E - Maracanã - Rio de Janeiro (RJ), Brasil - CEP: 20.550-013 - Email:- ISSN: 2179-8966